• 2 channel EEG module (MODEL: NIVIQURE-2CH)
  • Basic compact model for clinical use.
  • 4 channel EEG module (MODEL: NIVIQURE-4CH)
  • Popular model for hospital use.
  • 8 channel EEG module (MODEL: NIVIQURE-8CH)
  • Research model.
                                                                                                                                                                Back